جزوه مباحث جاری درحسابداری

جزوه مباحث جاری درحسابداری

جزوه مباحث جاری درحسابداری
به تعداد 32 صفحه pdf
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان
و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات
 

آنچه در این جزوه خواهید خواند :
حسابداري قرار داد هاي پیمانکاري
روش هاي شناخت درآمد در موسسات پیمانکار
روش درصد پیشرفت کار
روش کار تکمیل شده
مراحل اجراي طرح پیمانکاري
عملیات حسابداري واگذاري عملیات به پیمانکار
دریافت ضمانت نامه ي شرکت در مناقصه
ثبت انعقاد قراداد
ثبت ابطال ضمانت نامه ي شرکت در…