حسابداری بها و حسابداری مدیریت در 60 صفحه

حسابداری بها و حسابداری مدیریت در 60 صفحه

حسابداری بها و حسابداری مدیریت در 60 صفحه

٩* برنامه ریزيمفاهیم و اهداف* کنترل١٠حسابداري مدیریت:*تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران براي تصمیم گیري و برنامه ریزي*کمک به مدیران در رهبري و کنترل فعالیتهاي تحقیقاتی*انگیزشمدیران و کارکنان براي فعالیتدر راستاي هدفهاي سازمان*سنجشو ارزیابی عملکرد واحدهاي تابعه مدیران وسایرکارکنان سازمانمفاهیم و اهداف
 
تفاوت هاي حسابداري مدیریت و حسابداري مالیاستفاده کنندگان اطلاعاتحسابداري مدیریت = مدیران و کارکنانحسابداري مالی = سهامداران،…