فایل آموزشی حسابداری مالی نرم‌افزار تدبیر

فایل آموزشی حسابداری مالی نرم‌افزار تدبیر

فایل آموزشی حسابداری مالی نرم‌افزار تدبیر

فهرست مطالبحه U U عنوان U صف Uتعريف كلي سيستم حسابداري مالي ………………………………………………………………………………….. ………………… 3امكانات و ويژگي هاي اصلي سيستم ……………………………………………………………………………………………………. ….. 3گردش كار سيستم به طور خلاصه ………………………………………………………………………………………………………….. 5نمودار گردش كار سيستم حسابداري مالي ……………………………………………………………………………….. ………… 6امكانات سيستم-1 بخش حساب ها1…