پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 3 درآمد عملياتي در 42 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 3 درآمد عملياتي در 42 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 3 درآمد عملياتي در 42 اسلاید

قسمتی از محتوا
 
üاين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود:
§ فروش کالا،
§ ارائه خدمات، و
§ استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است.
 

üدر اين استاندارد، درآمد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نمي شود:
§ سود سهام حاصل از سرمايه گذاريهايي که به روش ارزش ويژه به حساب گرفته مي شود،
§ پيمانهاي بلند مدت (استاندارد…