اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

اقدام پژوهی شماره نه : حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

حل نمودن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

تعداد صفحات : 28 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی :فهرست مطالبمقدمهتوصیف وضع موجود و تبیین مسئلهگردآوری اطلاعات (شواهد 1)تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هاانتخاب راه حل موقتاجرای طرح جدید و نظارت بر آنگردآوری اطلاعات (شواهد 2)ارزیابی تاثیر اجرای طرح و تعیین اعتباراعتبار سنجیتجدید نظرها و تصمیم نهاییمنابع
 

 

مقدمه
توسعه هر کشور در گرو به کار…

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

اقدام پژوهی شماره هفت : حل نمودن مشکل نگارش (انشا)

حل نمودن مشکل نگارش (انشا)تعداد صفحات : 31 صفحهقیمت: 2500 تومان مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی :چکیده:ارائه موضوع های پیشنهادی از سوی دانش آموزان در کلاس انشا ذوق نوشتن را در دانش آموزان تقویت می کند. آرایه های ادبی باعث زیبایی نوشته شده و کاربرد آن قوه ی تخیل دانش آموز را فعال می سازد. تشویق دانش آموزان به مطالعه ی کتاب ضمن ترویج فرهنگ کتاب خوانی، مهارت آنها را در نوشتن افزایش داده و دانش آموز را در ارائه ی…

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

اقدام پژوهی شماره سه : از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی

از بین بردن انحراف دانش آموزان با آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی
تعداد صفحات : 30 صفحه
قیمت: 2500 تومان
مدل: PDF & Word (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)
مختصری از متن اقدام پژوهی :
 
 
چکیده:
تربیت و شکل ‌گیری شخصیت افراد به ویژه نسل جدید، تحت تأثیر عوامل مختلف درونی، بیرونی و حتی عوامل فوق طبیعی قرار دارد. عوامل گوناگون مؤثر در تربیت، هر کدام در جای خود مهم و دارای درجه خاصی از تأثیر است. در این میان دو عامل خانواده و مدرسه نقش بسیار برجسته…