بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار Involvement of CB2 cannabinoiderg

بررسی اثر گیرنده CB2  سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1  هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار Involvement of CB2 cannabinoiderg

بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار Involvement of CB2 cannabinoiderg

فهرست مندرجات :عنوان صفحهخلاصه فارسی…1 فصل اول : کلیات 1-1.ضرورت و اهمیت موضوع…31-2-بیان مسئله…..31-3- اهداف مطالعه. 41-3-1-هدف اصلی… 41-3-2-اهداف فرعی..4فصل دوم : بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه 2-1-1-یادگیری و حافظه..62-1-2 انواع حافظه از نقطه نظر فیزیولوژیک………………………………………………………………………………………………… 72-1-2-1 حافظه آشکار یا صریح…………………………………………………………………………………………………………………. 72-1-2-2 حافظه غیرآشکار یا…

بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

بررسی اثر گیرنده CB2  سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1  هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

فهرست مندرجات :
 عنوان صفحه
خلاصه فارسی.1
فصل اول : کلیات
1-1.ضرورت و اهمیت موضوع…..3
1-2-بیان مسئله……3
1-3- اهداف مطالعه…….4
1-3-1-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
فصل دوم : بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه
2-1-1-یادگیری و…