بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربیWORD

بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربیWORD

بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های عربیWORD

فهرست مطالب
عنوان……. صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه.. 2
2-1 فرضیه­ها.. 5
3-1 اهداف اصلی.. 5
4-1 نوآوری.. 5
فصل دوم: بررسی منابع
1-2 پوست انار.. 7
1-1-2 تاريخچه انارکاري در ايران و جهان.. 8
1-2-2 گیاه شناسی انار.. 8
1-2-3 تركيبات شيميايي پوست انار.. 9
2-2 تركيبات فنوليك.. 11
3-2تانن­ها.. 11
3-1-2ساختار شيميايي و انواع تانن.. 12
4-2 اثرات تانن بر نشخواركنندگان.. 13
4-2-1 اثرات تانن­های متراکم.. 13
4-2-2 اثرات تانن­های قابل هیدرولیز.. 13
5-2 اثرات بازدارنده تانن بر درشت…

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل  بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ

چکیده
 در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 با طرح پایه کاملا تصادفی تاثیر سطوح مختلف (0،4، و 8 درصد) کنجاله گوار و آنزیم همی‌سل (0و 05/0 درصد) بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و غلظت برخی از فراسنجه‌های خونی مرغ های تخمگذار تجاری لگهورن سویه،‌ های لاین W-36 به مدت 12 هفته در دوره دوم تخمگذاری مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش 72 قطعه مرغ تخمگذار به صورت تصادفی به 6 تیمار تقسیم شدند. هر تیمار دارای 4 تکرار و 3 قطعه مرغ در هر تکرار بود. در طول آزمایش عملکرد مرغ…

بررسی آلودگی باکتریایی تخم مرغ های خوراکی در گله مرغ مادر گوشتی WORD

بررسی آلودگی باکتریایی تخم مرغ های خوراکی در گله مرغ مادر گوشتی  WORD

بررسی آلودگی باکتریایی تخم مرغ های خوراکی در گله مرغ مادر گوشتی WORD

فهرست مطالب
عنوان……. صفحه
خلاصه فارسی ……..1
فصل اول:كليات
مقدمه و هدف……3
1-1 تشكيل تخم……4
1-1-1تخمدان…..4
1-1-2لوله تخم بر…6
1-1-2-1 شيپور يا اينفانديبولوم……..6
1-1-2-2 مگنوم….6
1-1-2-3 تنگه يا ايستموس………7
1-1-2-4 رحم يا غده مترشحه پوسته…..7
1-1-2-5 مهبل يا واژن……7
1-1- 3 كلوآک….7
1-2 ساختمان تخم‌مرغ…….8
1-2-1 كوتيكول…..8
1-2-2 پوسته………………………………………………………………………………………………………………….8
1-2-3غشاء‌هاي…